English

Группийн Танилцуулга

Группийн ерөнхий үйл ажиллагааг охин компани тус бүрээр ангилж үзвэл

Үнэт зүйлс

БАЙГУУЛЛАГЫН ИРГЭН
 • Зөв хүн байх
 • Бүтээлч байх
 • Манлайлагч байх
 • Хариуцлагатай байх
НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА
 • Үлгэр жишээ үзүүлэх
 • Хуулийг чандлан сахих
ХАРИЛЦАГЧ, ХЭРЭГЛЭГЧ
 • Хэрэглэгч та Хаан
 • Элэгсэг байх
 • Хурдтай ажиллах
 • Найдвартай байх
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ
 • Бизнесийн оновчтой шийдлийг тодорхойлох
 • Ёс зүйг чандлан сахих